Free LibrariesWordPress Beta Tester CDN

Allows you to easily upgrade to Beta releases.